Jošt Drašler je poleg muzikologije študiral kontrabas na deželnem Konservatoriju v Celovcu pri prof. Uliju Langthalerju. V zadnjem času se intenzivno ukvarja s področji sodobnih glasbenih praks s poudarkom na svobodni improvizaciji, pri čemer ga zanimajo potenciali tveganja in njihov naravni razvoj, ki generira nepredvidljive zvočne teksture.

  Redno se udeležuje in tudi organizira delavnice svobodno improvizirane glasbe (BCMF, Raziskava, refleksija, Ponedeljkovo Rojišče, Mariboring, 4 States Sessions, Improcon idr.). Z Zavodom Sploh sodeluje kot kurator glasbenega dela programskega sklopa NEFORMA. Muzicira z najrazličnejšimi glasbeniki iz zelo raznorodnih žanrskih in nadžanrskih miljejev. Njegovo široko razumevanje glasbe preči različne žanrske okvire od free jazzovske, svobodno improvizirane glasbe, preko avant rocka do flamenca.

  Leta 2013 je z bandom Drašler/Karlovčec/Drašler trio izdal ploščo z naslovom STIR, ki je izšla pod okriljem založbe Zavoda Sploh v koprodukciji z L`INNOMABLE, s katero je koncertiral na festivalih po Sloveniji, Češki, Avstriji, Italiji, Franciji, Srbiji in Hrvaški. Plošča je bila med kritiško srenjo zelo dobro sprejeta, saj gre v mnogih pogledih za pionirski izdelek na našem geografskem področju. Leta 2018 je izšel njegov solistični prvenec The Balloon Catcher.

  .

  In addition to musicology, Jošt Drašler studied contrabass at the Regional Conservatory in Klagenfurt with prof. Uli Langthaler. Recently, he has been intensively engaged in areas of contemporary music practices with an emphasis on free improvisation. His interest is in the potentiality of risk and it’s natural development, which generates unpredictable sound textures.

  He regularly participates and organizes workshops for free improvised music (BCMF, Raziskava, refleksija, Rojišče, Mariboring, 4 States Sessions, Improcon, etc.). He collaborates with Zavod Sploh as a curator of the musical part of NEFORMA. He is cooperating with a wide variety of musicians from highly diverse genres. His broad understanding of music is crossed by various genre frames from free jazz and freely improvised music through avant-rock to flamenco.

  He released an album with the band Drašler / Karlovčec / Drašler trio entitled STIR and a solo album THE BALLOON CATCHER published under the publishing house Zavod Sploh in a co-production with L`INNOMABLE. With the mentioned trio he performed at festivals across Slovenia, Czech Republic, Austria, Italy, France, Serbia and Croatia. Record was very well received among the critics, as it is in many ways a pioneering product in our geographical area. He is currently preparing a solo debut.

  kontakt / contact: jostdrasler@gmail.com

  Audio:

  The Balloon Catcher - kontrabas solo

  Stir - Drašler/Karlovčec/Drašler

  Video:

  Drašler/Karlovčec/Drašler - Elektrika, Pančevo


jost drasler